UniwersytetNowe Trendy w Okulistyce Praktycznej


Logo projektu:

Nowe Trendy w Okulistyce Praktycznej

Nr umowy:

DNK/SP/547902/2022


Okres realizacji:

1.10.2022-30.09.2024


Wartość projektu:

180 923


Kierownik projektu:

prof dr hab. Anna Machalińska


Koordynacja administracyjna:

Aleksandra Rezanowicz


Streszczenie projektu:

Przedmiotem wniosku jest organizacja międzynarodowej konferencji okulistycznej pod nazwą Nowe Trendy w Okulistyce Praktycznej organizowanej przez I Katedrę i Klinikę Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jest to konferencja naukowo - szkoleniowa kompleksowo obejmująca zakres nowoczesnej diagnostyki i terapii chorób powierzchni oka i siatkówki. Są to problemy niosące zagrożenie dla funkcjonowania wzrokowego pacjentów, a także obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej i socjalnej w krajach uprzemysłowionych. Coraz częściej nowoczesny sprzęt, który jest dostępny dla naukowców na świecie, jest także w posiadaniu krajowych specjalistów. Jednak, aby móc w pełni wykorzystać jego możliwości konieczne są nieustanne szkolenia i warsztaty z udziałem personelu medycznego. Wnioskowana konferencja jest cenną szansą na nawiązanie nowych, a także utrwalenie już istniejących form współpracy badawczo - klinicznej pomiędzy uczestnikami. Należy podkreślić, że międzynarodowe wykłady naukowo - edukacyjne stanowią filar rozwoju i integracji europejskiego środowiska okulistycznego. Istotnym czynnikiem zapewniającym skuteczną diagnostykę i leczenie chorób narządu wzroku jest stały rozwój naukowy i doskonalenie zawodowe kadr medycznych. Brak właściwej diagnozy w chorych okulistycznych często prowadzi do szybkiego rozwoju powikłań, w tym nieodwracalnych, które prowadzą do przedwczesnego kalectwa. Z uwagi na postęp w medycynie, ważne jest ustawiczne doskonalenie umiejętności kadry medycznej i wzbogacanie wiedzy teoretycznej poprzez szkolenia praktyczne. Realizacja projektu ma na celu zapewnienie podnoszenia jakości kształcenia specjalistów ochrony wzroku odpowiadającego potrzebom współczesnej medycyny. Warto podkreślić, że organizacja wnioskowanych wykładów naukowo - szkoleniowych wpłynie na rozwój zasobów ludzkich poprzez podniesienie kwalifikacji wszystkich grup pracowników ochrony narządu wzroku, w tym okulistów, optometrystów, optyków i ortoptystów. Rozwój technologii zwiększa precyzję diagnostyki wielu chorób gałki ocznej już na wczesnym, bezobjawowym etapie. Jednak niezbędne jest aktualizowanie i rozwijanie kompetencji oraz umiejętności lekarzy okulistów w dziedzinie nowoczesnej diagnostyki. Zrozumienie patogenezy chorób i upowszechnienie nowoczesnych metod diagnostycznych mogą wpłynąć na wzrost skuteczności leczenia, a w efekcie zmniejszenie niepełnosprawności pacjentów z tymi chorobami. Ponadto, po zakończeniu konferencji możliwe będzie poszerzenie panelu badań w dziedzinie okulistyki doświadczalnej i klinicznej wykonywanych w krajowych ośrodkach okulistycznych o metody przedstawione w czasie szkolenia. Warto podkreślić, że działania te mają na celu poprawę diagnostyki i działalności leczniczej u chorych okulistycznych. Wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych uzyskany dzięki realizacji projektu będzie skutkować poszerzeniem oferty świadczeń medycznych dedykowanych dla pacjentów okulistycznych. W konsekwencji, nastąpi poprawa warunków leczenia i tym samym, poprawa prognozy leczonych chorych co do zachowania funkcji narządu wzroku. Organizacja specjalistycznych szkoleń w formie warsztatowej w niewielkich grupach zwiększy praktyczny wymiar dzięki bezpośredniemu kontaktowi prowadzącego z uczestnikami. Tym samym, stworzone zostaną warunki do efektywnej wymiany wiedzy i doświadczeń. Prowadzone szkolenia wykorzystają nowoczesne formy przekazu, w tym wideokonferencje, nagrania filmów z operacji, elektronicznych posterów, szkoleń praktycznych typu wet-lab z użyciem gałek świńskich i modeli oczu. Podsumowując, międzynarodowa konferencja okulistyczna pod nazwą Nowe trendy w Okulistyce Praktycznej to szansa na nawiązanie nowych form współpracy pomiędzy specjalistami ochrony wzroku w kraju i zagranicą skoncentrowanych na aspektach klinicznych i badawczych, poszerzenie kompetencji uczestników w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia chorób oczu, nabycie nowych umiejętności praktycznych w procedurach zabiegowych, a w konsekwencji wzrost jakości i dostępności usług medycznych na najwyższym światowym poziomie. Prof. Anna Machalińska wspierana będzie przez zespół pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy mają duże doświadczenie w organizacji wydarzeń na skalę międzynarodową. Ponadto, wysokiej klasy infrastruktura uniwersytecka pozwoli na zorganizowanie wydarzenia na takim szczeblu. Dodatkowe wsparcie stanowić będzie patronat lokalnych władz.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886