UniwersytetCzłowiek w systemie nauk o zdrowiu


Logo projektu:

Człowiek w systemie nauk o zdrowiu

Nr umowy:

SONP/SP/464587/2020


Okres realizacji:

1.07.2020-31.12.2022


Wartość projektu:

522 850


Kierownik projektu:

dr Artur Kotwas


Koordynacja administracyjna:

Izabela Kuczyńska


Streszczenie projektu:

Wstęp: upowszechnianie wyników prac naukowych jest jednym z elementów oceny poprawności
konstrukcji metodologicznej. To także element oceny poziomu etyki prowadzonych badań.
Odpowiedzią na powyższe jest realizacja projektu "Człowiek w systemie nauk o zdrowiu".
Cel działania: celem Projektu jest promowanie działań warunkujących utrzymanie spójności i
równowagi społecznej, obejmujących popularyzowanie projektów badawczych realizowanych w
poszczególnych obszarach nauk o zdrowiu i medycyny. Planowane do realizacji działania będą
dążyły do ukształtowania wiedzy, umiejętności, a także zachowań i postaw mających wpływ na
popularyzację osiągnięć naukowych, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocję badań
podstawowych.
Sposób realizacji przedsięwzięcia: w ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące działania:
cykl warsztatów metodologicznych poruszających tematykę pozyskiwania i gromadzenia źródeł
informacji, a także przygotowujących do skutecznego ich publikowania. Ponadto zorganizowane
zostanie Sympozjum "Człowiek w systemie nauk o zdrowiu - badania, edukacja, współpraca",
zrzeszające ludzi nauk o zdrowiu i nauk medycznych, dające im możliwość zaprezentowania
wyników własnej działalności badawczej, poznania warsztatu innych naukowców oraz wzajemnej
wymiany doświadczeń. Finalnie, autorzy najciekawszych badań zostaną zaproszeni do
współtworzenia monografii naukowej, która zapewni trwałość projektu.
Efekty i przewidywane formy ich upowszechniania: efektem długofalowym planowanego wydarzenia
będzie stworzenie innowacyjnego systemu wymiany doświadczeń naukowych, który pozwoli na
realizację zadań i osiąganie celów wyznaczanych strategią nowej ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, tzw. "Konstytucji dla nauki". Formą upowszechniania będzie wydana monografia
naukowa pt.: „Człowiek w systemie nauk o zdrowiu - badania, edukacja, współpraca”


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886