UniwersytetRID - Wpływ czynników biologicznych i środowiskowych na rozwój wybranych chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych, oraz metody ich zapobiegania i leczenia


Logo projektu:

RID - Wpływ czynników biologicznych i środowiskowych na rozwój wybranych chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych, oraz metody ich zapobiegania i leczenia

Nr umowy:

002/RID/2018/19


Okres realizacji:

1.01.2019-31.12.2023


Wartość projektu:

12 000 000


Kierownik projektu:

prof dr hab. n. med. Anna Jakubowska


Koordynacja administracyjna:

Aleksandra Rezanowicz


Streszczenie projektu:

Projekt pn. „Wpływ czynników biologicznych i środowiskowych na rozwój wybranych chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych, oraz metody ich zapobiegania i leczenia” pozwoli na znaczące poszerzenie aktualnego stanu wiedzy na temat mechanizmów leżących u podłoża rozwoju chorób o charakterze cywilizacyjnym. Realizacja zadań przewidzianych w ramach projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów założonych w programie pn. „Regionalna Inicjatyw Doskonałości” tj.: 1) Podniesienie poziomu badań naukowych i prac rozwojowych, w zakresie diagnozowania i leczenia wybranych chorób cywilizacyjnych, a także identyfikowania przyczyn ich powstawania oraz określenia sposobów zapobiegania; 2) Zwiększenie znaczenia prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych środowisku naukowym w kraju i za granicą, poprzez prezentację uzyskanych wyników na międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych oraz publikację w uznanych i wysoko impaktowanych czasopismach; 3) Zwiększenie wpływu prowadzonych badań naukowych oraz prac rozwojowych na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego na obszarze Pomorza Zachodniego; Otrzymane wyniki badań mogą przyczynić się do poprawy opieki zdrowotnej, szczególnie w zakresie profilaktyki i edukacji związanej z ryzykiem rozwoju chorób cywilizacyjnych, oraz mogą stanowić potencjał poznawczy dla kreowania polityki zdrowotnej w regionie. 4) Opracowanie nowoczesnych metod dydaktycznych w celu podniesienia jakości kształcenia na kierunkach związanych z medycyną, poprzez wprowadzenie nowych, walidowanych narzędzi badawczych, które mogą być wykorzystane w procesie dydaktycznym (seminaria dyplomowe, studia doktoranckie). w ramach przedmiotów związanych z metodologią prowadzenia badań naukowych. Badania obejmujące obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu mają nie tylko ogromną wartość poznawczą, ale także są istotne ze względu na potencjalne zastosowanie otrzymanych wyników w praktyce klinicznej, dzięki czemu mogą przyczynić się do optymalizacji opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, wczesnego rozpoznania chorób, a także ich skutecznego, ukierunkowanego leczenia. Obserwowane w Europie, w tym także w Polsce, dynamiczne zmiany w zakresie czynników demograficznych w znaczący sposób wpływają na strukturę i funkcjonowanie społeczeństwa. Szczególnie widoczne jest tzw. starzenie się społeczeństwa, które z jednej strony jest efektem znacznego postępu w naukach medycznych i poprawy skuteczności leczenia, z drugiej strony jednak, rodzi poważne skutki ekonomiczne i społeczne. Szacuje się, że w przeciągu zaledwie dwóch dekad wskaźnik osób po 65 r.ż. wzrośnie aż dwukrotnie. Istotne znaczenie mają również inne czynniki występujące w społeczeństwach rozwijających się, które w znaczący sposób wpływają, często niekorzystnie, na styl i jakość życia. Zalicza się do nich m. in. niewłaściwe odżywianie się, używki (tj. papierosy, alkohol), brak lub mała aktywność fizyczna, rosnące tempo życia (napięcie nerwowe, stres). Wszystkie te czynniki mogą przyczyniać się do rozwoju wielu chorób tzw. cywilizacyjnych, o charakterze przewlekłym, wymagających specjalistycznej i regularnej opieki medycznej, istotnie wpływających na jakość życia i generujących znaczące koszty społeczne. Do chorób tych należą m.in. otyłość, cukrzyca, miażdżyca, nowotwory złośliwe, a także zaburzenia psychiczne, w tym uzależnienia. Celem projektu jest przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań łączących problematykę z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Tematyka proponowanych badań dotyczy zagadnień związanych z chorobami cywilizacyjnymi o różnym podłożu i pochodzeniu, od chorób uwarunkowanych biologicznie czy środowiskowo, do chorób o charakterze społecznym i psychologicznym


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886