UniwersytetZakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. Anna Jurczak


Zespół:

 • dr n. med. Bożena Gorzkowicz
 • dr n. zdr. Maciej Denisiuk
 • dr n. zdr. Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk
 • mgr Izabela Napieracz-Trzosek
 • dr n. zdr. Joanna Owsianowska
 • dr n. zdr. Renata Robaszkiewicz-Bouakaz
 • dr n. zdr. Edyta Tracz
 • dr hab. Sylwia Wieder-Huszla
 • dr n. zdr. Ewa Zamojska-Kościów
 • dr n. zdr. Alina Jurewicz

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Nauki o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Zakład jest jednostką naukowo-dydaktyczną prowadzącą badania naukowe  z zakresu specjalistycznej opieki pielęgniarskiej. Główne obszary działalności naukowej dotyczą: 

 • zdrowia kobiet w różnych okresach życia z uwzględnieniem czynników biopsychospołecznych,
 • medycznych i psychospołecznych uwarunkowań zdrowia populacji,
 • perspektyw i problemów rozwoju pielęgniarstwa jako nauki.

Pierwszy nurt badań dotyczy szeroko pojętego zdrowia kobiet, czynników je determinujących oraz ich wpływu na jakość życia badanych. Poruszane zagadnienia związane są z szeroko pojętą profilaktyką, promocją zdrowia, edukacją, wsparciem oraz problemami pojawiającymi na różnych etapach życia kobiety. 

Kolejnymi zagadnieniami będącymi w obszarze zainteresowań Zakładu są uwarunkowania zdrowia populacji, począwszy od urodzenia do późnej starości, w kontekście profilaktyki, edukacji, promocji zdrowia oraz problematyki związanej z hospitalizacją pacjentów. Zapobieganie chorobom to istotny problem zdrowotny, społeczny, a także ekonomiczny w kontekście kosztów leczenia. Zapobieganie i leczenie różnych schorzeń wymaga współpracy chorego, jego otoczenia oraz personelu medycznego  i jednostek edukacyjnych. Badania koncentrują się na poznaniu deficytów wiedzy społeczeństwa oraz umożliwiają prowadzenie edukacji zdrowotnej, a tym samym pozwalają zwiększyć świadomość społeczeństwa i ograniczyć liczbę zachorowań.

Trzeci nurt badań obejmuje rozwój pielęgniarstwa, jako dyscypliny naukowej  i koncentruje się na poszukiwaniu dowodów naukowych, mających przełożenie praktyczne na poprawę jakości opieki pielęgniarskiej. Wiedza uzyskana w wyniku badań powinna przenosić się na praktykę kliniczną. Zbieranie danych, interpretacja i klasyfikacja ważnych, mających zastosowanie w opiece nad pacjentami danych naukowych to praktyka oparta na doniesieniach naukowych. Najlepszym dowodem na to jest zależność pomiędzy stawianiem coraz to trafniejszych diagnoz 
a wpływaniem na zmniejszenie kosztów specjalistycznej opieki medycznej. Zapewnienie wysokiej jakości opieki pielęgniarskiej nad pacjentem wymaga oparcia podejmowanych działań pielęgniarskich na dowodach o dużej wartości naukowej. Prowadzone badania mają na celu podejmowanie działań na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej, zmierzającej do poprawy jej jakości, poprzez zwiększanie wiedzy teoretycznej w obszarze specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i integrację interdyscyplinarnych systemów opieki zdrowotnej.

Aktualnie tematem realizowanym przez Zakład w ramach działalności statutowej jest : 
Analiza uwarunkowań zdrowia populacji z uwzględnieniem czynników biopsychospołecznych


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. Anna Jurczak

Prof. dr hab. n. zdr. Anna Jurczak ukończyła studia medyczne 2001  w Szczecinie. Stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu uzyskała w 2006,  w 2017 r.  stopień doktora habilitowanego, a w 2021 r. tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Od 2020 roku pełni funkcję prodziekana WNoZ. Jest specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Promotor 7 prac doktorskich. Autor przeszło 170 prac poglądowych w języku polskim i angielskim, współautor ponad 850 artykułów , szczególnie z zakresu głównych zainteresowań: pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie kobiet, zakażenia szpitalne.


Adres jednostki:

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 48; budynek 8


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 480 09 32

E-mail: pielspec@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886