Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii


Siedziba jednostki:

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin Jednostka PUM na terenie SPSK2, budynek II piętro 1 i 2


Sekretariat:

Telefon: +48 91 466 16 77/78 E-mail: kzhe@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • dr hab. n. med. Wilk Aleksandra kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

 • dr hab. n. med. Wilk Aleksandra aleksandra.wilk@pum.edu.pl
 • prof. dr hab. n.med. Wiszniewska Barbara barbara.wiszniewska@pum.edu.pl
 • dr hab. n. med. Kolasa Agnieszka agnieszka.kolasa@pum.edu.pl
 • dr n. med. Misiakiewicz-Has Kamila kamila.misiakiewicz.has@pum.edu.pl
 • dr n. med. Pilutin Anna anna.pilutin@pum.edu.pl
 • dr n. med. Rzeszotek Sylwia sylwia.rzeszotek@pum.edu.pl
 • dr n. med. Szypulska-Koziarska Dagmara dagmara.szypulska.koziarska@pum.edu.pl
 • dr n. tech. Oszutowska-Mazurek Dorota dorota.oszutowska.mazurek@pum.edu.pl
 • mgr Freus Marika

Kadra naukowo-dydaktyczna

Inni pracownicy

 

 

Działalność naukowa Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii/ Scientific activity of the Department

W Jednostce prowadzony jest szeroki zakres badań dotyczących wpływu czynników endo- i egzogennych na morfologię i funkcję komórek, tkanek i narządów, w ramach których stosowane są techniki  histochemiczne, immunohistochemiczne, morfometryczne, molekularne. Katedra dysponuje nakładkami Pattern Quant i Cell Quant, umożliwiającymi cyfrową analizę obrazu histologicznego

Within Department of Histology and Embryology,  a wide range of research on the effects of endo- and exogenous factors on the morphology and function of cells, tissues and organs is provided. The mentioned studies are mostly based on  histochemical, immunohistochemical, morphometric, molecular techniques. Additionally, Pattern Quant and Cell Quant are used to provide digital analysis of histological images.

 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza/Educational activity

 

Wydział Medycyny i Stomatologii

 • Kierunek lekarski I rok. Przedmioty: Histologia z embriologią. Cytofizjologia
 • Kierunek lekarski II rok. Zajęcia fakultatywne „Wpływ zaburzeń homeostazy hormonalnej na zdrowie człowieka”
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny I rok. Przedmiot: Histologia, cytologia, embriologia

Faculty of Medicine and Dentistry

 • Major: Medicine 1st year. Module titles: Histology and embryology. Cytophysiology.
 • Major: Medicine 2nd year. Electives “The influence of hormonal imbalance on human health”
 • Major: Dentistry 1st year. Module title: Histology, embryology and cytology

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

 • Kierunek Analityka medyczna II rok. Przedmiot: Histologia
 • Kierunek Biotechnologia specjalność Biotechnologia Medyczna I stopień, I rok. Przedmiot: Histologia

Informacje dla studentów

Adiunkci odpowiedzialni za kierunki

 • Lekarski: dr hab. Agnieszka Kolasa, agnieszka.kolasa@pum.edu.pl
 • Lekarsko-dentystyczny: dr n. med. Kamila Misiakiewicz Has, kamila.misiakiewicz.has@pum.edu.pl
 • Analityka medyczna: dr n. med. Anna Pilutin, anna.pilutin@pum.edu.pl
 • Biotechnologia: dr n. med. Anna Pilutin, anna.pilutin@pum.edu.pl
 • Fakultety: dr n. med. Sylwia Rzeszotek, sylwia.rzeszotek@pum.edu.p

Plany zajęć

Regulaminy

Sylabusy

Terminy konsultacji oraz egzaminów

 • Konsultacje
 • Testy wyrównawcze, zaliczenia, egzaminy: zawarte w planach zajęć

Pliki dodatkowe

Information for students

Tutors responsible for courses:

 • Medicine: dr n. med.Sylwia Rzeszotek, sylwia.rzeszotek@pum.edu.pl
 • Dentistry: dr n. med.  Dagmara Szypulska-Koziarska, dagmara.szypulska.koziarska@pum.edu.pl
 • Faculties: dr n. med.Sylwia Rzeszotek, sylwia.rzeszotek@pum.edu.pl

Schedules

Regulations

Syllabuses

Dates of consultations and exams

 • Consultations
 • Boosters and exams included in the schedules
 • Retakes

Additional files

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886