Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Samodzielna Pracownia Periodontologii Przedklinicznej


Siedziba jednostki:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM – bud. XVIII al. Powstańców Wlkp. 72 70-111 Szczecin


Sekretariat:

mgr Brygida Brzozowska - Samodzielny referent Telefon: +48 91 466 16 48 e-mail: periopkl@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • dr hab. n. med. Agnieszka Droździk, prof. PUM - Kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. med. Joanna Rasławska-Socha - wsparcie dydaktyczne z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej
  • lek. dent. Joanna Hetmańska-Kołacz - wsparcie dydaktyczne z Zakładu Periodontologii

Informacje dla studentów / Information for students 

II rok: Periodontologia przedkliniczna

TEMATYKA WYKŁADU (e-learning)

1. Anatomia i fizjologia przyzębia. Podstawowe cechy różnicujące zdrowe przyzębie, zapalenia dziąseł i zapalenia przyzębia. Wskaźnik krwawienia podczas sondowania - BOP

TEMATYKA SEMINARIÓW

STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO TEORETYCZNEGO PRZYGOTOWANIA SIĘ DO SEMINARIÓW

1. Złogi nazębne miękkie i zmineralizowane. Domowe zabiegi higieny jamy ustnej: budowa szczoteczek (ręczne, maszynowe), metody szczotkowania zębów (roll, Fonesa, Stillmana, Bassa, Chartersa, solo), systemy do oczyszczania przestrzeni międzyzębowych, preparaty do higieny jamy ustnej (grupy związków, skład, mechanizm działania). Wskaźnik higieny jamy ustnej - API

2. Instrumentarium ręczne do profesjonalnego oczyszczania naddziąsłowego,  zasady ergonomicznej pracy skalerami, uchwyt narzędzi i punkty podparcia podczas instrumentacji ręcznej. Polerowanie koron klinicznych zębów

3. Skalery ultradźwiękowe- rodzaje, technika pracy, rodzaje tipów do skalingu naddziąsłowego, zalety i wady skalerów maszynowych w zestawieniu z narzędziami ręcznymi. Bioareozol - zagrożenia w gabinecie periodontologicznym. Air-polishing. Końcowe zaliczenie testowe

ĆWICZENIA FANTOMOWE

STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO TEORETYCZNEGO PRZYGOTOWANIA SIĘ DO ĆWICZEŃ

1-2. Instruktaż higieny jamy ustnej na fantomach - metody szczotkowania zębów i oczyszczania przestrzeni międzyzębowych, obliczanie wskaźnika higieny jamy ustnej  - API. Zaliczenie praktyczne
3-4. Dobór instrumentarium i technika ręcznego usuwania złogów naddziąsłowych, polerowanie powierzchni zębów. Zaliczenie praktyczne
5-6. Doskonalenie skalingu ręcznego, skaling ultradźwiękowy, air polishing. Zaliczenie praktyczne

 

II year: Preclinical periodontology

E-LEARNING SEMINAR TOPIC

1. Anatomy and physiology of the periodontium. Basic features differentiating healthy periodontium, gingivitis and periodontitis. Bleeding on probing index – BOP

IN PERSON SEMINAR TOPICS

STUDENTS ARE REQUIRED TO PREPARE THEORETICALLY FOR THE SEMINARS

1. Soft and mineralized dental deposits. Home hygiene procedures:  toothbrushes (manual, machine), methods of toothbrushing (roll, Fones, Stillman, Bass, Charters, solo), aids for interdental cleaning, dentifrice (composition, mechanism of action). Aproximal Plaque Index API

2. Hand instrumentation for professional supragingival cleaning, principles of ergonomic instrumentation with scalers, instrument handle and fulcrum during hand instrumentation. Polishing

3. Ultrasonic scalers- types, working technique, types of tips for supragingival scaling, advantages and disadvantages of machine scalers versus hand tools. Bioareosol - dangers in periodontal office. Air-polishing.  Final credit test

PRACTICAL CLASSES

STUDENTS ARE REQUIRED TO PREPARE THEORETICALLY FOR THE     

1-2. Oral hygiene instruction on phantoms - methods of toothbrushing and cleaning interdental spaces, Aproksymal plaque index - API. Practical credit

3-4. Tools selection and technique for manual supragingival deposits removal, polishing. Practical credit

5-6. Improving manual scaling, ultrasonic scaling, air polishing. Practical credit

 

III rok: Choroby przyzębia - zajęcia fantomowe

TEMATYKA WYKŁADÓW

WYKŁADY REALIZOWANE SĄ W FORMIE E-LEARNINGU

1. Anatomia i fizjologia przyzębia

2. Badanie przyzębia cz.1(badanie podmiotowe, przedmiotowe: oceny klinicznej przyzębia: pomiar głębokości sondowania (PD), pomiar klinicznego położenia przyczepu (CAL), pomiar recesji dziąsła, ocena furkacji, ocena ruchomości zębów)

3. Badanie przyzębia cz.2 (badania dodatkowe, diagnostyka radiologiczna chorób przyzębia - poziom wstępny, badanie kompleksu śluzówkowo-dziąsłowego)

4. Profilaktyka profesjonalna. Instrumentacja nad i poddziąsłowa

5. Złogi nazębne nad- i poddziąsłowe -  znaczenie w powstawaniu stanów zapalnych w przyzębiu

 

TEMATYKA SEMINARIÓW

STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO TEORETYCZNEGO PRZYGOTOWANIA SIĘ DO SEMINARIÓW

1. Domowe zabiegi higieny jamy ustnej: budowa szczoteczek (ręczne, maszynowe), metody szczotkowania zębów, systemy oczyszczania przestrzeni międzyzębowych, metody dodatkowe, pasty do zębów, preparaty antyseptyczne do higieny jamy ustnej (grupy związków, skład, mechanizm działania)

2. Instrumentarium ręczne w leczeniu periodontologicznym, zasady ergonomicznej pracy skalerami i kiretami, uchwyty i punkty podparcia instrumentów ręcznych, zasady ostrzenia kiret

3. Skalery maszynowe- rodzaje, technika pracy, rodzaje tipów do skalingu i root planingu, zalety i wady skalerów maszynowych w zestawieniu z kiretami ręcznymi

4. Instrumentarium do badania przyzębia, ocena kliniczna przyzębia: pomiary głębokości sondowania (PD), klinicznego położenia przyczepu (CAL), recesji dziąsła, ocena furkacji i ruchomości zębów.

5. Wskaźniki higieny, wskaźniki krwawienia (mSBI, BOP, PBI) wskaźniki epidemiologiczne (CPITN, PSR=PSI). Końcowe zaliczenie testowe w CET

 

ĆWICZENIA FANTOMOWE

STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO TEORETYCZNEGO PRZYGOTOWANIA SIĘ DO ĆWICZEŃ

1-2. Instruktaż higieny jamy ustnej: metody szczotkowania zębów i oczyszczania przestrzeni międzyzębowych. Zaliczenie praktyczne
3-4. Dobór instrumentarium do manualnego usuwania złogów. Technika usuwania złogów nad- i podziąsłowych w odcinku przednim, polerowanie powierzchni zębowych. Zaliczenie praktyczne
5-6. Dobór instrumentarium i technika manualnego usuwania złogów nad- i podziąsłowych w odcinku bocznym. Zaliczenie praktyczne
7-8. Instrumentarium i technika  wykonywania skalingu ultradźwiękowego.
9-10. Dokumentacja periodontologiczna - Periodontal Chart. Zaliczenie praktyczne

 

III year: Periodontal diseases - phantom activities

 

E-LEARNING SEMINAR TOPICS

1. Anatomy and physiology of the periodontium

2. Periodontal examination part 1(medical history, physical examination: clinical evaluation of periodontal status: measurement of probing depth (PD), clinical attachment level (CAL) and gingival recession, assessment of furcation and tooth mobility)

3. Periodontal examination part 2 (additional tests, radiological examinations in periodontal diseases - basic level, mucogingival complex assesment)

4. Professional preventive care. Supragingival and subgingival instrumentation

5. Supra- and subgingival tooth deposits - role in the development of periodontitis

 

IN PERSON SEMINAR TOPICS

STUDENTS ARE REQUIRED TO PREPARE THEORETICALLY FOR THE SEMINARS

1. Personal oral hygiene: toothbrushes (manual, electric), toothbrushing methods, interdental and tongue cleaning aids, toothpastes and antiseptics for oral hygiene (composition, mechanism of action)

2. Hand periodontal instruments, principles of ergonomic work with scalers and curettes, handles and support points of hand instruments, principles of curette sharpening

3. Ultrasonic and sonic instruments - types, working technique, tips for scaling and root planning, advantages and disadvantages of machanical and hand tools

4. Tools for periodontal examination, clinical evaluation of the periodontium: measurements of probing depth (PD), clinical attachment level (CAL), gingival recession, evaluation of furcation and tooth mobility

5. Oral hygiene and gingival indices (mSBI, BOP, PBI), periodontal epidemiological indices (CPITN, PSR=PSI). Final test credit - CET

 

PRACTICAL CLASSES

STUDENTS ARE REQUIRED TO PREPARE THEORETICALLY FOR THE     

1-2. Oral hygiene instructions:  tooth brushing technique and interdental cleaning. Practical credit

3-4. Selection of instruments for manual removal of tooth deposits. Technique for removal of supra- and subgingival deposits in the anterior segment, polishing of dental surfaces. Practical credit

5-6. Selection of instruments and technique for manual removal of supragingival and subgingival deposits in the lateral segment. Practical credit

7-8. Instrumentation and technique for ultrasonic scaling.

9-10. Periodontal documentation - Periodontal Chart Practical credit

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki 2023/2024
Department's interanal didactic regulations 2023/2024

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
Choroby przyzębia -zajęcia fantomowe 2023/2024
Periodontal diseases - fantoms activities 2023/2024
Periodontologia przedkliniczna 20023/2024
Preclinical periodontology 2023/2024
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886