Baner informacji z jednostek

Samodzielna Pracownia Fizjoterapii Perineologicznej


Siedziba jednostki:

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki nr 2 (MCD 2) II p. , ul. Żołnierska 54, 71-210 Szczecin


Sekretariat:

Iwona Żuk, II piętro pok. 309, /tel.: + 48 91 8106 261/


Kierownictwo:

  • dr n. zdr. Magdalena Ptak tel.: 603 592 791

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. zdr. Magdalena Ptak adiunkt dydaktyczny /+48 91 48 00 933/ e-mail: magdalena.ptak@pum.edu.pl

Opis działalności jednostki: Samodzielna Pracowni Fizjoterapii Perineologicznej prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie fizjoterapii w ginekologii i położnictwie na kierunku fizjoterapia (VR) , położnictwo (IIIR IST, IIR IIST), lekarski (VR). Badania naukowe dotyczą głównie wykorzystania metod fizjoterapeutycznych w dysfunkcjach dna miednicy kobiet i mężczyzn, profilaktyki pierwotnej i wtórnej, prehabilitacji stosowanej przed zabiegami chirurgicznymi.

Nota kierownika jednostki: Dr n. zdr. Magdalena Ptak uzyskała stopień doktora nauk o zdrowiu w 2017 roku. Od początku drogi zawodowej skoncentrowana jest na szeroko pojętej fizjoterapii dna miednicy kobiet, mężczyzn i dzieci. Prowadząc własną działalność w zakresie fizjoterapii perineologicznej od roku 2000, poprzez pracę nauczyciela akademickiego (od 2018 roku adiunkt w Katedrze Rehabilitacji kierowanej przez Prof. dr hab. med. Iwonę Rotter), praktykę fizjoterapeutyczną w poradni ginekologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie oraz edukację okołoporodową stale poszerza horyzonty zawodowe zarówno w sferze praktycznej jak i teoretycznej. Uczestniczka zagranicznych szkoleń (Hiszpania, Francja Niemcy), członkini polskich (Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne, Polsko Niemieckie Towarzystwo Uroginekologiczne) i zagranicznych (Interantional Continence Society, International Urogynecological Association) towarzystw skupiających fizjoterapeutów i specjalistów obszaru urogenitalnego. Członki Zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział Zachodniopomorski. Członki Rady Naukowej Polickiego Uniwersytetu III Wieku. Autorka licznych prac i wystąpień naukowych w obszarze fizjoterapii perineologicznej, również we współpracy z otoczeniem.

Adres jednostki: Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki PUM nr 2, ul. Żołnierska 54, 71-210, gab.307

Telefon: +48 91 48 00 933 , +48 91 810 62 61, +48 603 59 27 91

E-mail: magdalena.ptak@pum.edu.pl spfp@pum.edu.pl

 

Independent Subdepartment of Perineological Physiotherapy (ANG)

Head of the unit: Magdalena Ptak, Ph.D

Faculty in the PUM structure: Faculty of Health Sciences

Description of the unit's activities: The Independent Subdepartment of Perineological Physiotherapy conducts teaching activities in the field of physiotherapy in gynecology and obstetrics in the fields of physiotherapy (VR), obstetrics (IIIR IST, IIR IIST), medicine (VR). Scientific research mainly concerns the use of physiotherapeutic methods in pelvic floor dysfunctions in women and men, primary and secondary prevention, and prehabilitation before surgical procedures.

Note from the head of the unit: Magdalena Ptak, PhD, obtained her PhD in health sciences in 2017. From the beginning of her professional career, she has been focused on broadly understood pelvic floor physiotherapy for women, men and children. Running her own activity in the field of perineological physiotherapy since 2000, through work as an academic teacher (since 2018, assistant professor at the Department of Rehabilitation headed by Professor Iwona Rotter), physiotherapy practice in the gynecological clinic of the Independent Public Clinical Hospital No. 2 in Szczecin and perinatal education, she is constantly expanding her professional horizons both in the practical and theoretical spheres. Participant of foreign training courses (Spain, France, Germany), member of Polish (National Chamber of Physiotherapists, Polish Physiotherapy Society, Polish Urogynecological Society, Polish German Urogynecological Society) and foreign (Interantional Continence Society, International Urogynecological Association) societies bringing together physiotherapists and specialists in the urogenital area. Members of the Management Board of the Polish Society of Physiotherapy, West Pomeranian Branch. Members of the Scientific Council of the Police University of the Third Age. Author of numerous scientific works and presentations in the field of perineological physiotherapy, also in cooperation with the environment

 

Address: Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki PUM no. 2, Żołnierska 54 str., 71-210, room no. 307

Phone numer: +48 91 48 00 933 , +48 91 810 62 61, +48 603 59 27 91

E-mail: spfp@pum.edu.pl , magdalena.ptak@pum.edu.pl

 

REGULAMINY

Plik
Opis
Data
POŁOŻNICTWO III rok I st. / POŁOŻNICTWO II rok II st. / POŁOŻNICTWO II rok II st. nst./ FIZJOTERAPIA V rok JM /

SYLABUSY

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886