UniwersytetI Katedra i Klinika Okulistyki (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Anna Machalińska


Zespół:

  • dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Kuligowska - asystent
  • dr n. med. Leszek Kuprjanowicz - wykładowca
  • lek. Monika Kuśmierz-Wojtasik – doktorant
  • lek. Elżbieta Krytkowska - doktorant
  • dr n. med. Katarzyna Mozolewska-Piotrowska - wykładowca

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

I Katedra i Klinika Okulistyki prowadzi działalność dydaktyczną dla polsko- i anglojęzycznych studentów Wydziału Medycyny i Stomatologii (przedmiot okulistyka dla IV roku kierunku lekarskiego oraz III roku stomatologii, a także zajęcia w ramach specjalności wybranej dla VI roku kierunku lekarskiego) oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu (przedmiot okulistyka dla III roku kierunku ratownictwo medyczne oraz podstawy pielęgniarstwa dla I roku kierunków pielęgniarstwo i położnictwo). Jednostka posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarzy w dziedzinie okulistyki, prowadzi kursy specjalizacyjne i doskonalące, a także umożliwia odbycie staży kierunkowych z zakresu okulistyki przewidzianych w programach specjalizacji z medycyny rodzinnej i diabetologii.

Działalność naukowa Kliniki ogniskuje się wokół zagadnień związanych z analizą dynamiki zmian parametrów rogówki po keratoplastyce warstwowej, zastosowaniem zaawansowanych technik obrazowania w diagnostyce i leczeniu chorób przedniego i tylnego odcinka oka, optymalizacją strategii terapii komórkowej w leczeniu chorób degeneracyjnych siatkówki oka oraz diagnostyką molekularną i obrazową zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.

Działalność kliniczna obejmuje wysokospecjalistyczną diagnostykę i leczenie chorób rogówki oka, jaskry, zaćmy, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, cukrzycowej choroby oczu, chorób błony naczyniowej oraz patologii szklistkowo-siatkówkowych. W ramach działalności klinicznej wykonywane są zabiegi z zakresu mikrochirurgii przedniego i tylnego odcinka oka: operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem soczewek standardowych lub torycznych, śródtwardówkowe fiksacje soczewek, operacje keratoplastyki warstwowej przedniej (DALK) i tylnej (DMEK, UT-DSAEK) oraz keratoplastyki drążącej, operacje przeciwjaskrowe (trabekulektomia, implantacje wszczepów drenujących), witrektomie (23,25,27G), operacje zewnątrztwardówkowe, a także zabiegi na aparacie ochronnym oka im.in.: ewisceracje gałki z jednoczasową implantacją wszczepów wewnątrzoczodołowych. W ramach pracowni laserowej przeprowadzane są zabiegi fotokoagulacji siatkówki, terapii mikropulsowej, kapsulotomii, irydotomii, cyklofotokoagulacji ciała rzęskowego, trabekuloplastyki laserowej laserem argonowym, selektywnej trabekuloplastyki laserowej oraz laserowej korekcji wad i uszkodzeń rogówki. Ośrodek prowadzi szeroko zakrojoną terapię doszklistkowego leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem oraz cukrzycowego obrzęku plamki w ramach programów lekowych.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Anna Machalińska

Od 2017 roku pełni funkcję kierownika i lekarza kierującego I Katedry i Kliniki Okulistyki SPSK-2 PUM. Jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z roku 1998. W 2002 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, a w 2011 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie okulistyki. W roku 2016 uzyskała tytuł profesora, a od 2017r jest zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego.

W 2008 r. zdała egzamin specjalizacyjny z okulistyki uzyskując najwyższą liczbę punktów w skali kraju. W 2016 r. uzyskała europejski tytuł Fellow of the European Board of Ophthalmology. Specjalizuje się w chirurgii przedniego oraz tylnego odcinka oka, m.in.: zaćmy, jaskry i chirurgii rogówki, chirurgii szklistkowo-siatkówkowej oraz diagnostyce i leczeniu laserowym chorób siatkówki. Z jej inicjatywy powstał Zachodniopomorski Bank Tkanek Oka w Szczecinie. Zorganizowała wiodące w Polsce centrum kliniczne przeszczepów rogówki, gdzie wykonuje zabiegi w oparciu o najnowocześniejsze techniki operacyjne chirurgii mikroinwazyjnej. Wprowadziła nowatorskie i pionierskie w Polsce przeszczepienia błony Descemeta rogówki oka, za co została odznaczona w konkursie Zdrowa Przyszłość Inspiracje (2022) w kategorii „Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia”. W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych odbyła szereg szkoleń i kursów gromadząc dodatkowe doświadczenia, m.in.: European VitreoRetinal Training School, European School for Advanced Studies In Ophthalmology, Scientific Training and Education Program. Doświadczenia zawodowe zdobywała w ramach stażów w wiodących ośrodkach zagranicznych m.in.: w Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust w Londynie w ramach stypendium Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego (styczeń 2014), z zakresu chirurgii jaskry w Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust w Londynie (wrzesień 2017), z zakresu chirurgii warstwowej rogówki w Forli we Włoszech (kwiecień 2018). 

Istotnym wyznacznikiem jej działalności naukowo-klinicznej jest udział w projektach strategicznych -  w latach 2009-2015 brała udział w realizacji projektu badawczego: „Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie” (POIG.01.01.02-00-109/09). W ramach projektu prowadziła badania, których celem była optymalizacja nowych strategii terapii komórkowej w leczeniu chorób degeneracyjnych siatkówki oka. W latach 2014–2019 kierowała częścią okulistyczną w projekcie: „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” (STRATEGMED1/234261/2NCBR/2014). Zdobyła złoty medal w dziedzinie medycyny w ramach Tajlandzkiego Dnia Wynalazców na targach badawczo-rozwojowych w Azji - Bangkok IPITEx 2020 oraz nagrodę specjalną "Best Innovation Award", przyznaną przez Stowarzyszenie Wynalazców Brytyjskich (Association of British Inventors and Innovators). Realizowała jako kierownik projektów trzy granty naukowo-badawcze finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki na łączna kwotę ponad 1 mln PLN, a jako główny wykonawca trzy kolejne projekty Narodowego Centrum Nauki z zakresu okulistyki klinicznej i eksperymentalnej na łączną kwotę ponad 2 mln PLN. W latach 2018-2022 r kierowała projektem InterRetina, w ramach Programu Współpracy INTERREG VA w partnerstwie z Uniwersytetem w Greifswaldzie, pt. „Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej w okulistyce”. Kierowała 2 projektami finansowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 2.0. Aktualnie wykonawca w 2 projektach finansowanych z ramienia Agencji Badań Medycznych.

W roku 2022 uzyskała tytuł Lekarza Roku w konkursie Hipokrates 2022 zdobywając nagrodę specjalną Kapituły Plebiscytu Redakcji „Głosu Szczecińskiego” .
 


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72, USK-2 PUM, bud. J, piętro I i III.


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 48 38 600

E-mail: oko1@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886