UniwersytetSamodzielna Pracownia Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotfis


Zespół:


Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Samodzielna Pracownia Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu prowadzi działalność naukową w zakresie poprawy jakości opieki okołooperacyjnej (leczenie bólu, delirium pooperacyjne, pooperacyjne zaburzenia poznawcze) w ramach działalności anestezjologicznej i intensywnej terapii (leczenie sepsy i wstrząsu septycznego, niewydolności oddechowej, niewydolności krążenia, delirium stanu ciężkiego), jak również działalność dydaktyczną dla studentów Wydział Medycyny i Stomatologii, w tym studentów English Program. Działalność prowadzona jest w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotfis ukończyła PAM w 2003 roku. W latach 2004-2012 odbywała szkolenie specjalizacyjne w Birmingham School of Anaesthesia (UK) potwierdzone egzaminem FRCA Primary (Londyn, 2006) oraz w SPSK1 i SPSK2 PUM w Szczecinie. W roku 2011 uzyskała tytuł Doktora nauk medycznych. Po złożeniu egzaminu państwowego w 2012 roku uzyskała tytuł Specjalistki w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii (CMKP), a w 2014 tytuł europejski European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care (EDAIC). W styczniu 2019 roku zdobyła tytuł Doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych. W 2020 roku stypendystka programu Erasmus+ (Charité Universität, Berlin). W latach 2020-2021 ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Marketing i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” (PUM). W grudniu 2021 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Katarzynie Kotfis tytuł Profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. W 2023 rozpoczęła studia podyplomowe The Harvard Medical School’s Polish Clinical Scholars Research Training program (Harvard Medical School). Od wielu lat prowadzi działalność dydaktyczną w PUM, wykładowczyni Commitee for European Education in Anaesthesiology (CEEA), sprawuje opiekę nad lekarzami w trakcie specjalizacji oraz studentami w ramach SKN. Wielokrotnie pełniła funkcję promotorki i recenzentki w przewodach doktorskich. Zasiada w Radzie Wydawniczej Critical Care i Intensive Care Medicine. Autorka licznych publikacji naukowych.


Adres jednostki:

USK-2 ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 11 44

E-mail: katarzyna.kotfis@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886