UniwersytetKlinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. med. Ziętek Maciej


Zespół:

 • dr med. Ciećwież Michał Sylwester
 • dr med. Grzymała Figura Anna
 • dr med. Jaroszewicz-Trzaska Joanna
 • dr med. Kamińska Nowicka Anna
 • dr med. Lewandowska Joanna
 • dr med. Majewska Aleksandra
 • dr med. Śmieja Katarzyna
 • lek. Godlewska Aleksandra
 • lek. Grajnert Kinga
 • lek. Grodź Agnieszka
 • lek. Kawałek Oliwia
 • lek. Machałowski Tomasz
 • lek. Mróz Julia
 • lek. Orzechowska Kamila
 • lek. Wiewiórska Justyna

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii PUM prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Medycyny i Stomatologii zarówno w programie polskim jak też anglojęzycznym. W Klinice prowadzony jest pełen zakres diagnostyki i terapii w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Blok porodowy spełnia współczesne standardy opieki perinatalnej nad matką i rodzącym się dzieckiem dzięki istniejącym metodom nadzoru nad płodem (kardiotokografia telemetryczna z systemem nadzoru komputerowego stanu płodu, EKG płodowe). Szczególnym tematem zainteresowań lekarzy kliniki są problemy patologii ciąży, porodu i ginekologii: diagnostyka prenatalna zarówno nieinwazyjną jak i inwazyjną, nieinwazyjne testy prenatalne I i II trymestru ciąży, diagnostyka wad wrodzonych i wewnątrzmaciczne ich leczenie, diagnostyka i leczenie schorzeń metabolicznie wikłających ciążę (cukrzycy, chorób tarczycy, otyłości, ciąży wielopłodowej, nadciśnienia tętnicze i preeklampsji, choroby nerek ciężarnych, zaburzenia wzrastania płodu, konfliktu serologicznego, w tym nieinwazyjne metody określania grupy krwi płodu z wykorzystaniem diagnostyki molekularnej określania grupy krwi płodu za pomocą pozakomórkowego DNA płodowego obecnego we krwi matczynej, diagnostyki i leczenia niepowodzeń rozrodu szczególnie na tle allo- i  autoimmunologicznym, diagnostyki i leczenia schorzeń reumatologicznych, hematologicznych, przewodu pokarmowego i wątroby, neurologicznych, chorób nowotworowych matki wikłających ciążę, opieki nad ciężarnymi po przeszczepach narządów, diagnostyki i leczenia ginekologicznych zaburzeń endokrynologicznych okresu rozrodczego i około menopauzalnego, diagnostyki i leczenia niepłodności małżeńskiej, diagnostyki i leczenia z wykorzystaniem operacji endoskopowych laparoskopia i histeroskopia, leczenia operacyjnego w pełnym zakresie obecnie stosowanych w ginekologii zabiegów operacyjnych. Jedną z wizytówek Kliniki jest Pracownia USG, wyposażona w dwa najwyższej klasy aparaty ultrasonograficzne. Pełni ona, poza bieżącą działalnością Kliniki, również funkcję konsultacyjną w zakresie diagnostyki wad płodu. Dobrze wyposażona Pracownia pozwala prowadzić w Klinice pełen zakres badań w położnictwie i ginekologii, ze szczególnym uwzględnieniem badań dla potrzeb diagnostyki genetycznej oraz diagnostyki wad płodu, zaburzeń rozwojowych płodu oraz odmatczynych zakażeń wewnątrzmacicznych. W Klinice przeprowadzane są zabiegi wewnątrzmaciczne – amniopunkcja diagnostyczna, amnioredukcja, amnioinfuzja. Stale rozwijanym elementem pracy Kliniki jest problematyka diagnostyki prenatalnej w aspektach echokardiografii płodowej, zaburzeń rozwojowych płodu uwarunkowanych genetycznie z diagnostyką nieinwazyjną. W ciągu najbliższych miesięcy planowane jest poszerzenie zakresu działalności kliniki o dodatkowe usługi dla pacjentów w ramach poradni: urodynamicznej, chorób piersi, interwencji żywieniowych i dietetycznych, opieki hospicyjnej dla kobiet w ciążach powikłanych ciężkimi, letalnymi wadami płodu i decydujących się na kontynuację ciąży.   


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr hab. med. Ziętek Maciej

Dr hab. n. med. Maciej ZIĘTEK jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej, którą ukończył w roku 1995. Jest specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz od roku 2020, w dziedzinie perinatologii. W 2000 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, a w 2022 roku doktora habilitowanego. Odbył staże kliniczne w Lille we Francji. Oprócz pracy klinicznej prowadzi aktywną działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Badania naukowe, prowadzone przez dr hab. Macieja Ziętek obejmują szeroki zakres tematyki położniczo- ginekologicznej, w szczególności problematykę zaburzeń metabolicznych i mikrobioty w ciąży, preeklampsji i nadciśnienia tętniczego w ciąży, diagnostyki i terapii płodu, zakażeń w ciąży, zaburzeń układu krzepnięcia w ciąży, patologii szyjki macicy, psychologicznych aspektów kobiet w ciąży. Jego aktualny dorobek naukowy stanowią prace oryginalne i przeglądowe o łącznej wartości IF  wynoszącej  102,676 i 2706,5 w punktacji MNiSW.  Dr hab. n. med. Maciej ZIĘTEK  brał udział w projektach naukowych , międzynarodowych badaniach klinicznych III fazy, jest też recenzentem w zagranicznych czasopismach naukowych. Był wielokrotnie kierownikiem specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii.  W latach 2005 – 2009 pełnił funkcję zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Jest członkiem towarzystw naukowych. Zajmuje się działalnością popularnonaukową w ramach promocji zdrowia i profilaktyki chorób kobiecych. Jest laureatem nagród naukowych i dydaktycznych Rektora PUM.


Adres jednostki:

USK nr 1, ul. Siedlecka 2, 72-010 Police


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 93 11

E-mail: sekr.perinat@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886