UniwersytetKatedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska


Zespół:

 • dr n. med. Elżbieta Cecerska-Heryć
 • dr n. med. Katarzyna Dołęgowska
 • dr n. zdr. Katarzyna Fiedorowicz
 • mgr inż. Marta Gliźniewicz
 • mgr Małgorzata Goszka
 • dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza
 • mgr Zuzanna Kilczewska
 • dr n. med. Paweł Kwiatkowski
 • dr n. med. Katarzyna Mańkowska
 • dr n. med. Helena Masiuk
 • dr n. med. Magdalena Mnichowska-Polanowska
 • mgr Aleksandra Polikowska
 • dr n. med. Agata Pruss
 • dr n. med. Paulina Roszkowska
 • dr n. med. Natalia Serwin
 • Joanna Sołtykiewicz
 • dr hab. n. zdr. Iwona Wojciechowska-Koszko
 • dr n. med. Bartosz Wojciuk
 • inż. Małgorzata Wróblewska

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

 • Określenie wpływu wysiłku fizycznego nametabolizm tkanki tłuszczowej i mięśni u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.
 • Wpływ olejków eterycznych jako środków bakteriobójczych na metabolom i transkryptom wybranych patogenów bakteryjnych. Badanie właściwości immunostymulacje olejków na komórki układu odpornościowego
 • Określenie mikrobiomu stanów zapalnych kości i czyraków, w tym wpływ stymulacji organizmu autoszczepionkami na te jednostki chorobowe oraz układy postymulacyjne mikrobiotyczne
 • Określanie reakcji metabolizmu i transkryptomu komórek bakteryjnych w odpowiedzi na płyny fizjologiczne ciała (w tym: mocz, surowicę, krew pełną, czy plwocinę)
 • Analiza postępowań epidemiologicznych zastępująca REA-PFGE na rzecz nowoczesnych technologii genotypowania MLST
 • Opisywanie nowych mechanizmów oraz nowych genów oporności - dochodzenie antybiotykoodporności, sekwencjonowanie plazmidów i genów oporności
 • Dochodzenia i sekwencjonowanie całych genomów
 • Rozwój metod szybkiej identyfikacji agresywnych zakażeń grzybicznych o etiologii Candida spp. dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii metabolomicznych poprzez wykrywanie u pacjentów progowych ilości beta-glucanu i mannanu we krwi obwodowej świadczących o uogólnionej infekcji grzybiczej
 • Sekwencjonowanie genomów bakteriofagów i ich annotacji, określenie zmian metabolomicznych w tym zmiany metabolomiczne i transkryptomiczne biofilmu bakteryjnego w odpowiedzi na infekcję bakteriofagową. Określenie zmian w procesach transkryptomicznych zachodzących podczas infekcji fagowej
 • Badania epidemiologiczne wirusa SARS-cov-2 oraz jego wpływu na układ odpornościowy człowieka i analiza zmian metaboliczno-trankryptomicznych przez niego wywoływanych
 • Sekwencjonowanie genomów bakteriofagów poprzez przygotowanie tzw. tailored therapeutics


Podległe jednostki:

 • Zakład Medycyny Laboratoryjnej (Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej)
 • Zakład Diagnostyki Immunologicznej
 • Samodzielna Pracownia Mikrobiologii Lekarskiej
 • Pracownia Specjalistycznej Diagnostyki Laboratoryjnej


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska

Barbara Dołęgowska w 1986 r. ukończyła studia na Oddziale Analityki Medycznej Akademii Medycznej w Łodzi. W 2000 r. na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie obroniła pracę doktorską „Ocena zawartości kwasów tłuszczowych i wybranych biopierwiastków w kościach udowych kurcząt w zależności od wieku”. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Zygmunt Machoy. W 2010 r. na podstawie dorobku naukowego, w tym dzieła „Czynniki predykcyjne opóźnionej czynności przeszczepionej nerki – analiza równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej i metabolizmu kwasu arachidonowego w płytkach krwi oraz w osoczu w okresie niedokrwienno-reperfuzyjnym” uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2013 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Jej zainteresowania badawcze obejmują m.in.: metabolizm kwasu arachidonowego, stres oksydacyjny, poszukiwanie markerów funkcji przeszczepionych narządów oraz mikrobiota w chorobach cywilizacyjnych. 

Po studiach podjęła pracę w laboratorium Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Kaliszu. Po roku wróciła na macierzystą uczelnię na stanowisko młodszego asystenta w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Instytutu Patologii. Po ślubie przeprowadziła się do Szczecina, gdzie w latach 1988-1997 pracowała w laboratoriach Specjalistycznego ZOZ-u nad Matką Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie Zdrojach, Przychodni Kolejowej, a następnie Szpitala Specjalistycznego im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie. 
W latach 1997-2000 była słuchaczką Studium Doktoranckiego Pomorskiej Akademii Medycznej. Pracę w Pomorskiej Akademii Medycznej rozpoczęła w Katedrze Biochemii i Chemii Medycznej, na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta. Od października 2007 r. była adiunktem, a następnie profesorem nadzwyczajnym (2012 r.) w Zakładzie Analityki Medycznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej. Była kierownikiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 w Szczecinie w latach 2014-2019. Od 2015 r. jest profesorem zwyczajnym (profesorem), kierownikiem Katedry Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej oraz Zakładu Medycyny Laboratoryjnej. W latach 2016-2020 Prorektor ds. dydaktyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 

Jest specjalistą II stopnia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. W latach 2001-2003 była członkiem Zarządu Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Od 2015 r. jest konsultantem województwa  zachodniopomorskiego ds. diagnostyki laboratoryjnej. Była opiekunem specjalizacji wielu diagnostów laboratoryjnych.

Autorka lub współautorka 231 publikacji pełnotekstowych o łącznej wartości wskaźnika IF 473,652 i 9154 punktów MNiSW. Kierownik i wykonawca wielu projektów finansowanych przez Fundację na Rzecz Wspierania Polskiej Farmacji i Medycyny, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Była opiekunem naukowym grantów dla młodych naukowców finansowanych przez NCN, współautorem, wykonawcą i koordynatorem grantu aparaturowego finansowanego przez Fundusz Nauki i Technologii Polskiej na utworzenie i wyposażenie Pracowni Fizjologii i Biochemii Komórki Macierzystej w PUM. Promotor dwunastu ukończonych oraz czterech aktualnie realizowanych prac doktorskich, a także kilkudziesięciu prac magisterskich. 
W 2013 r. otrzymała Zachodniopomorskiego Nobla w dziedzinie nauk medycznych. Była wielokrotnie nagradzana przez rektora PUM za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2021 r. otrzymała Nagrodę Ministra Zdrowia za całokształt dorobku. Wielokrotnie nagradzana przez rektora PUM za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Człowiek Roku Głosu Szczecińskiego (2018). Przewodnicząca Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (od 2014 r. członek Zarządu Głównego), w-ce przewodnicząca Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, członek Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego i Polskiego Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej. 


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72, USK-2 PUM, budynek nr 3, piętro II


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 16 52

E-mail: mikrobio@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886