UniwersytetZakład Diagnostyki Immunologicznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. zdr. Iwona Wojciechowska-Koszko


Zespół:

  • dr n. med. Paulina Roszkowska
  • dr n. med. Bartosz Wojciuk
  • dr n. med. Paweł Kwiatkowski
  • st. tech. anal. med. Joanna Sołtykiewicz

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Zakład Diagnostyki Immunologicznej prowadzi działalność dydaktyczną dla kierunków: lekarskiego w tym Studentów English Program, analityki medycznej, farmacji i kosmetologii. W ramach działalności dydaktycznej przy Zakładzie działa Studenckie Koło Naukowe.

W ramach działalności statutowej jednostka realizuje badania z zakresu oceny mechanizmów immunologicznych w przebiegu zakażeń, chorób autoimmunologicznych, transplantacji nerek, bezpłodności oraz z zakresu mikrobiologii. Zagadnienia w tej ostatniej dziedzinie obejmują m.in. ocenę zmienności genetycznej drobnoustrojów oraz ocenę mechanizmów oporności drobnoustrojów na antybiotyki i substancje pochodzenia naturalnego. Wyniki prac naukowych publikowane są w renomowanych czasopismach i są prezentowane na konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Dr hab. Iwona Wojciechowska-Koszko ukończyła studia biologiczne w 2000 r. na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2000 r pracowała w charakterze doktoranta w Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii PAM w Szczecinie, gdzie uzyskała w 2004 r. stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. W 2009 r. zdobyła specjalizację z zakresu laboratoryjnej immunologii medycznej, a w 2022 r.  stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. Funkcję kierownika Zakładu Diagnostyki Immunologicznej pełni od 2014 r. do chwili obecnej. Jest współautorem 50 publikacji pełnotekstowych oraz 39 doniesień zjazdowych a także promotorem pomocniczym jednego doktoratu, 8 prac magisterskich oraz 2 prac licencjackich. W dorobku naukowym znajduje się jedna praca redakcyjna pt.: „Immunologia - teoretyczny i praktyczny przewodnik”, która dedykowana jest dla studentów kierunku lekarskiego i analityki. Od 2008 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Immunogenetycznego. Główne zainteresowania badawcze obejmują: diagnostykę i zgłębianie wiedzy w zakresie aktywacji mechanizmów immunologicznych w przebiegu boreliozy oraz ocenę wpływu czynników immunologicznych  i nieimmunologicznych na czas przeżycia allogenicznego graftu.


Adres jednostki:

Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin (budynek nr III Katedry Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej)


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 12 59

E-mail: iwona.wojciechowska.koszko@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886