UniwersytetKatedra i Zakład Histologii i Embriologii (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. med. Aleksandra Wilk


Zespół:

  • prof. dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska
  • mgr inż. Falkowska Grażyna
  • mgr Freus Marika
  • dr hab. n. med. Kolasa Agnieszka
  • dr n. med. Misiakiewicz-Has Kamila
  • dr n. tech. Oszutowska-Mazurek Dorota
  • dr n. med. Pilutin Anna
  • dr n. med. Rzeszotek Sylwia
  • dr n. med. Szypulska-Koziarska Dagmara
  • dr hab. n. med. Wilk Aleksandra

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

W Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla 4. kierunków studiów: (i) lekarski polsko-i anglojęzyczny, I rok studiów-przedmioty: Histologia z Embriologią/Histology and Embryology oraz Cytofizjologia/Cytophysiology; (ii) lekarsko-dentystyczny polsko-i anglojęzyczny I rok studiów: Histologia, Cytologia i Embriologia/Histology, Cytology and Embryology; (iii) Analityka medyczna - II rok studiów Histologia; (iv) Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna - I rok studiów I stopnia Histologia. Ponadto, dla studentów II roku kierunku lekarskiego prowadzone są zajęcia fakultatywne. W Jednostce prowadzony jest szeroki zakres badań dotyczących wpływu czynników endo- i egzogennych na morfologię i funkcję komórek, tkanek i narządów, w ramach których stosowane są techniki  histochemiczne, immunohistochemiczne, morfometryczne, molekularne. Katedra dysponuje nakładkami Pattern Quant i Cell Quant, umożliwiające cyfrową analizę obrazu histologicznego.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr hab. n. med. Aleksandra Wilk

Dr hab. n. med. Aleksandra Wilk, kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii od 2024 r. Stopień naukowy doktora uzyskała w 2012 r.,  habilitowała się w roku 2021. Od 2021 roku pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Medycyny i Stomatologii ds. studentów English Program. Do chwili obecnej aktywnie uczestniczy  w działalności organizacyjnej na rzecz PUM. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych  z zakresu badań morfologicznych oraz opracowań dydaktycznych, jest redaktorem podręcznika dla studentów kierunków medycznych, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce, jak i za granicą. Była pomysłodawczynią i wykonawczynią modernizacji Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii, wprowadziła wiele innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, w tym cyfrowych preparatów histologicznych, platformy on-line (Itest) dedykowanej sprawdzeniu efektów uczenia się studentów, w formie wirtualnego atlasu histologicznego oraz embriologicznego. Jest  znanym i cenionym dydaktykiem, przez wiele lat pełniła funkcję adiunkta dydaktycznego. Od wielu lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Była wielokrotnie nagradzana przez Rektora PUM za osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne.

 


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72, Jednostka PUM na terenie USK-2, budynek II piętro 1 i 2


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 16 77/78

E-mail: kzhe@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886