UniwersytetKatedra i Zakład Histologii i Embriologii


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska


Zespół:

  • mgr inż. Falkowska Grażyna
  • mgr Freus Marika
  • dr hab. n. med. Kolasa Agnieszka
  • dr n. med. Misiakiewicz-Has Kamila
  • dr n. tech. Oszutowska-Mazurek Dorota
  • dr n. med. Pilutin Anna
  • dr n. med. Rzeszotek Sylwia
  • dr n. med. Szypulska-Koziarska Dagmara
  • dr hab. n. med. Wilk Aleksandra

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

W Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla 4. kierunków studiów: (i) lekarski polsko-i anglojęzyczny, I rok studiów-przedmioty: Histologia z Embriologią/Histology and Embryology oraz Cytofizjologia/Cytophysiology; (ii) lekarsko-dentystyczny polsko-i anglojęzyczny I rok studiów: Histologia, Cytologia i Embriologia/Histology, Cytology and Embryology; (iii) Analityka medyczna - II rok studiów Histologia; (iv) Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna - I rok studiów I stopnia Histologia. Ponadto, dla studentów II roku kierunku lekarskiego prowadzone są zajęcia fakultatywne. W Jednostce prowadzony jest szeroki zakres badań dotyczących wpływu czynników endo- i egzogennych na morfologię i funkcję komórek, tkanek i narządów, w ramach których stosowane są techniki  histochemiczne, immunohistochemiczne, morfometryczne, molekularne. Katedra dysponuje nakładkami Pattern Quant i Cell Quant, umożliwiające cyfrową analizę obrazu histologicznego.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska

Prof. dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska, kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii od 2002 r. Jest absolwentką  Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1986 r. ,  habilitowała się w roku 1999, a tytuł naukowy profesora otrzymała w 2007 r.  W latach 2002-2005 była Prodziekanem Wydziału Lekarskiego, 2005-2012 Prorektorem ds. Dydaktyki. Do chwili obecnej aktywnie uczestniczy  w działalności organizacyjnej na rzecz PUM. Promotorka w licznych przewodach doktorskich. Autorka wielu prac z zakresu badań morfologicznych oraz opracowań dydaktycznych. Jest  znanym i cenionym dydaktykiem. Wieloletnie członkostwo w Komisjach w Prezydium i Komisjach PAN, Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki, Towarzystwa Biologii Rozrodu, European Tissue Culture Society. Wielokrotnie nagradzana  za osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne przez Rektora PUM, a także przez Ministerstwo Zdrowia i Edukacji. Odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym medalem za długoletnią służbę.


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72, Jednostka PUM na terenie SPSK-2, budynek II piętro 1 i 2


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 16 77/78

E-mail: kzhe@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886