UniwersytetKatedra i Zakład Anatomii Prawidłowej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. med. Janusz Moryś


Zespół:

  • dr hab. n. med. Aleksanda Gawlikowska Sroka adiunkt
  • dr hab. n. med. Iwona Teul adiunkt
  • dr n. med Krzysztof Krzanowski st. wykładowca
  • dr n. med Cezary Partyka st. wykładowca
  • dr n. med Ewa Tomasik st. wykładowca
  • dr n. med Ewa Adamiec st. wykładowca
  • dr n. med Edyta Dzięciołowska Baran st. wykładowca
  • dr n. o zdr. Maciej Mularczyk Asystent
  • mgr Agata Bisiecka Asystent

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Jednostka prowadzi zajęcia z anatomii z elementami neurobiologii dla studentów I-szego roku kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego zarówno w języku polskim jak i angielskim. Badania naukowe koncentrują się na antropometrycznej ocenie pneumatyzacji wyrostka sutkowego kości skroniowej, badaniach porównawczych zatok obocznych nosa u ludzi z okresu średniowiecza i współczesności oraz na badaniach dotyczących zmian filogenetycznych układu limbicznego, móżdżku i przedmurza oraz wpływu na te struktury zmian metabolicznych i zwyrodnieniowych.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. med. Janusz Moryś

Urodził się 20 stycznia 1958 roku w Gdańsku. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) (1983), specjalność: anatomia – neurobiologia. W GUMed przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej: doktorat w 1985 roku, habilitacja w 1991 roku, profesor tytularny w 1996 roku, stanowisko profesora nadzwyczajnego w 1997 roku i profesora zwyczajnego od 2002 roku. Od 1996 do 2021 roku kierownik Katedry Anatomii i Zakładu Anatomii i Neurobiologii. Dwukrotnie przebywał na długoterminowych stażach naukowych (1978/1988, 1991/1992) w Institute for Basic Research in Developmental Disabilities na Staten Island w Nowym Jorku (USA). Od 2021 kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Odbył dwukrotnie długoterminowe staże kliniczne w Klinice Neurologii Dorosłych w latach 1983-1986 oraz Klinice Neurochirurgii – 1986-1988.

Zainteresowania naukowe skierowane są na problemy rozwoju, dojrzewania i starzenia ośrodkowego układu nerwowego w tym głównie ośrodków układu limbicznego. Przy zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych oceniane są zmiany zachodzące w poszczególnych strukturach układu limbicznego oraz opracowany zostaje matematyczny model ich dojrzewania, a następnie narastania zmian patologicznych w przebiegu starzenia, chorób metabolicznych i zwyrodnieniowych mózgu. 

Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych o łącznym IF = 175,879, wskaźnik h=22, według GoogleScholar - 27 i liczbie cytowań 2024, według GoogleScholar – 3565; promował 23 doktorantów oraz sprawował opiekę naukową nad 8 przewodami habilitacyjnymi.

Jest członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych w tym: Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, FAA – International Federation of Anatomical Associations oraz EFEM – European Federation of Experimental Morphology. Jest członkiem komitetu redakcyjnego Folia Neuropathologica, Acta Neurobiologiae Experimentalis, Clinical Anatomy, The Claustrum, a od 2000 roku Redaktorem Naczelnym Folia Morphologica. W latach 1996-2002 pełnił funkcję Prodziekana, a w latach 2002-2008 Dziekana Wydziału Lekarskiego GUMed, w latach 2008-2016 – Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2017 roku pełni funkcję przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim KRAUM oraz był ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2016-2020 był członkiem sekcji IV – Nauki Medyczne Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Członek Komitetu Neurobiologii PAN – 1998-2015 i 2020-2024. Od 2022 roku wybrany został na Prezesa Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Za działalność organizatorską i naukową nagradzany nagrodami Ministra Zdrowia, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora GUMed. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017), Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72, USK-2 PUM, bud. XV


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 15 43

E-mail: anatomia@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886