UniwersytetKlinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski


Zespół:

  • dr n. med. Krzysztof Kaseja (asystent)
  • dr hab. n. med. Maciej Kotowski (adiunkt)
  • dr n. med. Katarzyna Ostrowska Clark (wykładowca)
  • dr hab. n . med. Karol Tejchman (adiunkt)
  • dr n. med. Labib Zeair (adiunkt)

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Zakres zabiegów wykonywanych w klinice to: 

  • przeszczepianie nerek pobranych od dawców zmarłych i żywych,
  • chirurgia laparoskopowa i robotyczna nowotworów przewodu pokarmowego,
  • choroby refluksowej przełyku i zabiegów bariatrycznych.
  • chirurgia gruczołu tarczowego i przytarczyc.

 Ponad to w klinice wykonuje się wiele innych zabiegów  wymaganych do uzyskania specjalizacji z chirurgii ogólnej. Działalość naukowa to publikacje i prezentacje z zakresu transplantologii. 


Podległe jednostki:

Klinika Chirurgii Ogólnej i Nowotworów Przewodu Pokarmowego


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski

Studia medyczne ukończył w 1975 roku na tutejszej uczelni. Tytuł dr n. med. uzyskał w 1982 roku.  
W roku 2000 uzyskał  stopień dr. hab. n. med. i w dniu  1. 10.2000 został zatrudniony na stanowisku adiunkta, jako kierownik  Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PAM. W 2007 roku uzyskał tytuł profesora i w drodze nominowania zatrudniony został na stanowisku profesora nadzwyczajnego a rok później profesora zwyczajnego, które to stanowisko piastuje do dnia dzisiejszego.
W okresie swojej pracy w uczelni był opiekunem 19 prac doktorskich zakończonych obroną oraz 5 rozpraw habilitacyjnych. Recenzował 16 rozpraw doktorskich i 5 rozpraw habilitacyjnych. Opiniował trzy wnioski o tytuł profesora. Był współwykonawcą 5 grantów  KBN oraz NCN w tym jednego międzyuczelnianego. Był opiekunem jednego grantu doktoranckiego zakończonego obroną pracy doktorskiej. Zasiadałem również w komisji grantowej KBN. Zajmując się od 40 lat problemami związanymi z przeszczepianiem narządów należał do grona założycieli Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant" oraz „Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego”, w zarządzie którego zasiadał pięciokrotnie. Był członkiem wszystkich komitetów naukowych kongresów PTP jakie się odbyły od chwili założenia towarzystwa tj. od 1993 roku. Jest członkiem komitetu naukowego międzynarodowego czasopisma „Annals of Transplantation”.  Od chwili powstania specjalizacji z transplantologii klinicznej tj. od 2003 roku do 2021 pełnił  funkcję konsultanta wojewódzkiego. Był kierownikiem specjalizacji kilkunastu osób zarówno z chirurgii ogólnej jak i transplantologii klinicznej.  Dorobek naukowy to autorstwo i współautorstwo 401 prac naukowych i wystąpień zjazdowych o łącznej punktacji 2929 MEN, oraz współczynniku oddziaływania 174,297 IF. Index Hirscha 14. Jest współautorem  pięciu podręczników i redaktorem naczelnym jednej monografii. Od początku  pracy w uczelni prowadzi zajęcia ze studentami IV,V, i VI roku wydziału lekarskiego z chirurgii ogólnej i transplantologii.


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72, SPSK-2 PUM, budynek F, parter, sekretariat: I piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 11 29, fax. +48 91 466 11 30

E-mail: chirurgia.transplantacyjna@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886