UniwersytetZakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Marek Droździk


Zespół:

  • prof. dr hab. Anna Machoy-Mokrzyńska
  • mgr Nina Komaniecka
  • prof. dr hab. Mateusz Kurzawski
  • dr hab. Ewa Dąbrowska-Żamojcin
  • dr Joanna Łapczuk-Romańska
  • dr Magdalena Perużyńska

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Katedra Farmakologii prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Medycyny i Stomatologii oraz Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej. 

Zakres badań naukowych obejmuje szeroko pojęte badania w zakresie farmakogenetyki/farmakogenomiki oraz enzymów i transporterów leków: 

  • badania nad genetycznie uwarunkowanym polimorfizmem enzymów metabolizujących leki w organizmie oraz ich związek ze skutecznością i bezpieczeństwem zastosowanej farmakoterapii,
  • transportery leków i enzymy metabolizujące leki w stanach patologicznych,
  • badania farmakogenetyczne dotyczące polimorfizmu genów kodujących białka (enzymy, transportery oraz receptory) oraz ich związek z predyspozycją do występowania chorób.


Podległe jednostki:

  • Samodzielna Pracownia Farmakodynamiki


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Marek Droździk

Prof. Marek Droździk ukończył z wyróżnieniem studia medyczne w Pomorskiej Akademii Medycznej w 1990 roku. Stopień doktora uzyskał w 1992 roku, stopień doktora habilitowanego w 1999 roku, tytuł profesora  w 2006 roku. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauko Polskiej (1995 r.). W latach 1996-1997 przebywał na stypendium naukowym w Laboratorium Terapii Genowej Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, Hiszpania, natomiast w 1999 roku w Zakładzie Patologii i Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytety Pensylwanii, USA. Prodziekan wydziały lekarskiego PUM w latach 2002-2008. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego w latach 2013-2016. Specjalista chorób wewnętrznych i farmakologii klinicznej. Autor ponad 200 publikacji naukowych (liczba cytowań 4896, indeks Hirsch’a 39). Promotor 20 zakończonych przewodów doktorskich. Kierownik kilkunastu grantów przyznanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki. Główne zainteresowania naukowe: farmakogenetyka, transportery i enzymy metabolizujące leki.


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72, USK-2 PUM, budynek IV, parter


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 15 89

E-mail: farmakol@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886