UniwersytetZakład Medycyny Translacyjnej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. med. Ewa Wunsch, prof. PUM


Zespół:


Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Jednostka prowadzi działalność dydaktyczną dla polsko- i anglojęzycznych studentów Wydziału Medycyny i Stomatologii (przedmiot choroby wewnętrzne dla III roku kierunku lekarskiego) oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu (przedmiot geriatria dla III roku kierunku pielęgniarstwo oraz choroby wątroby oraz żywienie w zaburzeniach mikrobioty dla kierunku dietetyka).
Pracownicy jednostki realizują działalność badawczą z zakresu hepatologii klinicznej i translacyjnej. Realizowane projekty dotyczą m.in. czynników warunkujących przebieg autoimmunologicznych i metabolicznych chorób wątroby, nowoczesnych nieinwazyjnych metod diagnostycznych w hepatologii oraz zagadnienia jakości życia pacjentów. Zakład Medycyny Translacyjnej PUM należy do nielicznych centrów naukowych w Polsce zajmujących się badaniami nad rzadkimi schorzeniami wątroby, realizowanymi we współpracy krajowej i międzynarodowej, w tym w ramach Europejskiej Sieci Referencyjnej w zakresie rzadkich chorób wątroby (ERN RARE-LIVER) i Międzynarodowej Grupy Badań nad PSC (International PSC Study Group). Działalność lecznicza realizowana jest w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i koncentruje się na sprawowaniu opieki specjalistycznej nad pacjentami z rzadkimi autoimmunologicznymi i metabolicznymi chorobami wątroby (takimi jak AIH, PSC, PBC, hemochromatoza wrodzona czy ch. Wilsona).


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr hab. n. med. Ewa Wunsch, prof. PUM

Ewa Wunsch uzyskała dyplom lekarza w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w 2007r. Dwa lata później obroniła tytuł doktora nauk medycznych a w 2017r., uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny. Od 2023r. pracuje na stanowisku profesora uczelni. Od 2017r. kieruje Zakładem Medycyny Translacyjnej PUM. 
Jest specjalistą chorób wewnętrznych i gastroenterologii. W pracy klinicznej specjalizuje się w hepatologii, sprawując opiekę medyczną nad pacjentami z rzadkimi schorzeniami wątroby. Jest ekspertem Europejskiej Sieci Ośrodków Referencyjnych w zakresie rzadkich chorób wątroby (ERN RARE-LIVER).
Głównym obszarem jej zainteresowań naukowych są: patogeneza, znaczenie kliniczne i nowe metody leczenia autoimmunologicznych i cholestatycznych chorób wątroby. Jest współautorką ponad stu publikacji naukowych: artykułów oryginalnych, monografii i doniesień zjazdowych. Bierze udział w pracach badawczych powstających we współpracy z ośrodkami w Polsce i za granicą, w tym jako kierownik kilku projektów (m. in. Miniatura 6, Inkubator Innowacyjności 4.0). Należy do międzynarodowych towarzystw naukowych (International PSC Study Group, EASL). Od 2022r. jest przewodniczącą Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.  
Jest opiekunem studenckich kół naukowych i prac badawczych młodych lekarzy, w tym promotorem 2 projektów zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk medycznych.
Za swoją pracę naukową została wyróżniona m.in. stypendium dla młodych uczonych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „START” i tytułem finalistki Nagród Naukowych tygodnika „POLITYKA”.


Adres jednostki:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1, Ip. Wejście G, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 32 11

E-mail: medtrans@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886