UniwersytetSamodzielna Pracownia Biochemii Farmaceutycznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Violetta Dziedziejko


Zespół:

  • dr n. med. Patrycja Kłos
  • dr n. med. Zuzanna Marcinowska

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Samodzielna Pracownia Biochemii Farmaceutycznej prowadzi działalność dydaktyczną (wykłady i ćwiczenia) z przedmiotu "biochemia" dla studentów  II roku kierunku farmacja z Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej. Nasze badania naukowe dotyczą głownie genetyki i farmakogenetyki chorób przewlekłych (RZS, przewlekłej choroby nerek, cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca), ponadto badamy wpływ  roślinnych terpenoidów oraz ich formulacji liposomalnych na procesy biochemiczne i molekularne zachodzące w ludzkich komórkach nowotworowych (np. apoptozę). Badania te prowadzimy w szczególności na utrwalonych  liniach komórkowych czerniaka złośliwego.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Violetta Dziedziejko

Prof. dr hab. Violetta Dziedziejko uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej w 2002 r., a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w 2012 r. W latach 2002-2003 odbyła roczny podoktorancki staż naukowy w Institute of Molecular Medicine and Genetics (Augusta, Georgia, USA). Autorka ponad 260 prac naukowych w języku polskim i angielskim z zakresu głównych zainteresowań: genetyki i farmakogenetyki chorób przewlekłych takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, przewlekła choroba nerek, cukrzyca (w tym potransplantacyjna i ciążowa), choroba niedokrwienna serca. Brała współudział w realizacji ponad 20 projektów naukowych finansowanych ze środków NCN/KBN, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Regionalnej Inicjatywy Doskonałości. Prowadzi współpracę naukową zarówno z jednostkami macierzystej uczelni, jak i spoza niej. Od 2019 r. pełni funkcję prodziekana Wydziału Medycyny i Stomatologii, jest członkiem: Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Komisji Weryfikacyjnej oceniającej wnioski o wszczęcie postępowania doktorskiego, Komisji Doktorskich i Egzaminacyjnych w przewodach doktorskich, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Wielokrotnie nagradzana przez Rektora PUM za osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne. Otrzymała nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia za osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 


Adres jednostki:

USK-2 - Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, budynek K, III piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 15 26, +48 91 466 15 15

E-mail: biochem@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886