UniwersytetSamodzielna Pracownia Biostatystyki (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Safranow


Zespół:

  • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Safranow
  • dr n. fiz. Grzegorz Galant
  • dr n. tech. inż. Janusz Paweł Kowalski-Stankiewicz

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Samodzielna Pracownia Biostatystyki prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Medycyny i Stomatologii i Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM,  w tym studentów English Program i Asklepios. Przedmioty prowadzone przez Pracownię obejmują technologie informatyczne, biostatystykę oraz matematykę dla szkół wyższych. Działalność naukowa dotyczy przede wszystkim przetwarzania obrazów 2D w zakresie filtracji i analizy oraz Decision Support Systems, opracowania statystycznego wyników badań naukowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne PUM, a także konsultacji z zakresu statystyki dla studentów PUM prowadzących badania w kołach naukowych oraz piszących prace dyplomowe.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Safranow ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Uzyskał specjalizację II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. Prowadzi  badania naukowe łączące elementy molekularne (biochemia, genetyka), kliniczne (choroby wewnętrzne ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii i nefrologii) oraz metodologiczne (analiza instrumentalna, biostatystyka). Dotyczą one szerokiego zakresu medycyny molekularnej, obejmującego badania związków zachodzących pomiędzy parametrami klinicznymi i molekularnymi oraz poszukiwanie odpowiedzialnych za nie mechanizmów. Ważną częścią jego aktywności naukowej jest biostatystyka, rozumiana szeroko jako opracowanie statystyczne i metodologiczne wyników różnorodnych badań klinicznych i laboratoryjnych, obejmująca projektowanie doświadczeń, opracowywanie danych i ich interpretację oraz przygotowywanie do publikacji wyników badań klinicznych i laboratoryjnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z biochemii oraz wykłady z biostatystyki dla studentów PUM. 


Adres jednostki:

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki 2, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 54


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 480 09 37

E-mail: biostat@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886