UniwersytetZakład Biochemii (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek


Zespół:

 • prof. dr hab. n. med. Irena Baranowska-Bosiacka
 • prof. dr hab. n. med. Monika Rać
 • dr n. med. Katarzyna Jakubowska
 • dr n. med. Patrycja Kapczuk
 • dr n. med. Patrycja Kupnicka
 • dr n. med. Donata Simińska
 • mgr Mateusz Bosiacki
 • mgr inż. Joanna Ramach-Poros
 • inż. Bogna Świeżyńska-Prus
 • Agnieszka Stępień
 • Beata Krepska

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność dydaktyczna:

 • Biochemia dla studentów polskojęzycznych na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym
 • Biochemia dla studentów anglojęzycznych na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym
 • Biochemia dla studentów kierunku analityka medyczna

Działalność naukowo-badawcza:

 • Metabolizm biopierwiastków
 • Metabolizm pierwiastków toksycznych
 • Ekotoksykologia
 • Biochemia stresu oksydacyjnego i układu antyoksydacyjnego
 • Biochemia kwasów tłuszczowych
 • Badania wykładników zapalenia w chorobach nowotworowych, sercowo-naczyniowych i metabolicznych


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek ukończył Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w 1987 r. Stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem summa cum laude uzyskał w roku 1992, stopień doktora habilitowanego w roku 1997, a tytuł profesora nauk medycznych otrzymał w 2002 r. Specjalizację w zakresie ginekologii i położnictwa uzyskał w roku 1992. W roku 1999 objął funkcję kierownika Zakładu Biochemii i Chemii PAM. Od roku 2005 kieruje Katedrą Biochemii i Chemii Medycznej PAM/PUM, pozostając jednocześnie kierownikiem znajdującego się w jej strukturze Zakładu Biochemii. Jest autorem lub współautorem 503 recenzowanych artykułów naukowych o łącznym współczynniku oddziaływania IF = 826 i punktacji MEiN = 16723, a także prawie 400 doniesień prezentowanych podczas krajowych i zagranicznych spotkań naukowych. Jest również współautorem 3 monografii naukowych, skryptu dla studentów i redaktorem naukowym tłumaczenia podręcznika akademickiego. Promotor 14 rozpraw doktorskich i opiekun 11 rozpraw habilitacyjnych. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, w którego zarządzie głównym zasiadał w latach 2001-2008. Od roku 1996 członek International Society for Fluoride Research, a od 2005 r. sekretarz generalny organizacji. W latach 2008-2012 vice-Prezydent, a w latach 2012-2014 Prezydent ISFR. W latach 2011-2017 kurator Studenckiego Towarzystwa Naukowego PUM i członek Komisji Bioetycznej PUM, a od roku 2020 prorektor ds. promocji i współpracy regionalnej PUM. W roku 2019 został powołany do grona ekspertów zespołu doradczego MNiSW ds. Wykazów Czasopism Naukowych dla dyscypliny nauki medyczne. Twórca i pierwszy organizator (2004) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biochemicznej dla studentów kierunków lekarskich pod nazwą "SUPERHELISA". Od 2019 r. Redaktor Naczelny Pomeranian Journal of Life Sciences, a od 2020 r. przewodniczący Rady Wydawniczej PUM. Od roku 2012 Associate Editor for Eastern Europe kwartalnika Fluoride, od 2020 r. Topics Advisory Panel Member czasopisma International Journal of Molecular Sciences, a od 2021 r. Academic Editor The Scientific World Journal. Obszarem jego głównych zainteresowań naukowych jest metabolizm biopierwiastków i pierwiastków toksycznych ze szczególnym uwzględnieniem fluoru. W latach 2000 i 2012 był organizatorem dwóch światowych konferencji International Society for Fluoride Research.


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72, USK-2 PUM, MCD 1


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 15 15

E-mail: biochem@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886